పుట్టలోఉన్న నరసింహస్వామి ముట్టుకుంటే మెత్తగా అయిపోతున్నాడు

పుట్టలోఉన్న నరసింహస్వామి ముట్టుకుంటే మెత్తగా అయిపోతున్నాడు

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*