తేలు కానీ పాము కుట్టిన వెంటనే ఇది త్రాగితే ఇట్టె విషం దిగిపోతుంది

Category:

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*