ఇతని బాధ వింటే కన్నీళ్ళు ఆగవు

ఇతని బాధ వింటే కన్నీళ్ళు ఆగవు

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*